Grup TRAMA

La constitució del Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seues implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social respon a la necessitat de crear un grup clara i inequívocament lligat a l’anàlisi i la recerca de la comunicació i dels mitjans de comunicació en la Universitat de Lleida, en relació amb el grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals i el Màster en Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural d’aquesta universitat.

L’objectiu del grup és la recerca dels mitjans audiovisuals, la seva estructura, regulació, continguts, discursos i recepció, en tant que agents del desenvolupament polític, cultural i social. Per a això es desenvolupen dues línies bàsiques.

Anàlisi de la comunicació del patrimoni cultural i natural. 
Anàlisi de la promoció del patrimoni en els mitjans de comunicació audiovisual (internet, televisió, ràdio, cinema, videojocs), en ho referent els seus discursos, continguts i l’impacte en l’audiència dels seus missatges. A partir d’aquí, es proposa com un laboratori de creació de noves estratègies comunicatives en l’àmbit de la promoció i divulgació del patrimoni cultural i natural.

 • Elaboració d’un mapa de les diferents iniciatives desenvolupades en l’àmbit de la promoció del patrimoni cultural i natural en els mitjans de comunicació.
 • Anàlisi dels resultats d’audiència. Públics objectius i mesurament de l’impacte dels missatges, seguint diferents variables. Resultats en la construcció de la imatge del patrimoni cultural i natural, en el nombre de persones que accedeixen al mateix i en la millora de la seua experiència.
 • Establiment d’un primer decàleg de possibles actuacions que permetin millorar la comunicació del patrimoni cultural i natural, atenent prioritàriament a com es comunica i a quin contingut es comunica, sense perdre de vista les dades objectives obtingudes a partir de l’anàlisi de la recepció i de l’audiència.

Anàlisi de l’impacte de les transformacions en el sistema mediàtic en l’entorn polític i social, amb especial atenció als reptes que planteja en relació amb la llibertat d’expressió i el dret a la informació.

Aquesta línia de recerca presenta un caràcter miscel·lani, i pretén analitzar el paper dels mitjans de comunicació com a agents del desenvolupament polític, social i cultural. Se centra especialment en la relació entre els mitjans de comunicació audiovisuals i la llibertat d’expressió i el dret a la informació, tenint en compte dos períodes de canvi polític com són el franquisme tardà i la transició a la democràcia, i l’actual cicle de canvis que ha suposat la crisi dels grans consensos de les democràcies europees.

 • Anàlisi de les limitacions a la llibertat d’expressió i d’informació i les seues implicacions en els mitjans de comunicació en la transició a la democràcia. Aquest apartat combina la recerca històrica sobre les limitacions a la llibertat d’expressió i d’informació, atenent especialment a l’etapa del franquisme tardà i la transició, i a les seues repercussions en els continguts i en els discursos dels mitjans audiovisuals. Aborda tant la producció audiovisual que segueix els canals institucionals de producció, distribució i exhibició, com la producció alternativa de caràcter polític.
 • Anàlisi dels nous reptes en relació amb la llibertat d’expressió i el dret a la informació i l’impacte social, polític i cultural d’un sistema de comunicació en transformació. Se centra en la situació actual de crisi, tant en el sistema de mitjans, per les transformacions lligades a la digitalització i globalització d’aquest sistema, com en l’entorn polític i social. En aquest sentit, assistim a un qüestionament dels principals consensos de les democràcies occidentals (fonamentats en acords bàsics entre la socialdemocràcia i la democràcia cristiana i liberal), així com a una redefinició dels rols socials per la consolidació de la incorporació de les dones a l’esfera política i econòmica. En aquest context, es planteja una recerca centrada en com evolucionen els propis conceptes de llibertat d’expressió, dret a la informació i construcció de l’esfera pública: què nous límits es plantegen, quins agents intervenen, quins són els nous discursos que disputen l’hegemonia en la construcció de realitats soci-polítiques, i com evoluciona el paper de les audiències.

Altres línies de recerca igualment importants en les quals treballen els investigadors del grup són les següents:

 • Narrativa transmedia.
 • Cinema de no ficció.
 • Cultures, identitats i mitjans de comunicació.
 • L’educació en mitjans de comunicació.
 • Història social i cultural dels mitjans de comunicació de masses.
 • Audiències i recepció del cinema.
 • Teoria i anàlisi de l’audiovisual.
 • Mitjans de comunicació i estudis de gènere.
 • Les relacions entre la literatura i l’audiovisual, atenent especialment a la literatura catalana.

Grupo de investigación en transformaciones en los medios audiovisuales y sus implicaciones en el desarrollo político, cultural y social

La constitución del Grupo de investigación en transformaciones en los medios audiovisuales y sus implicaciones en el desarrollo político, cultural y social responde a la necesidad de crear un grupo clara e inequívocamente ligado al análisis y la investigación de la comunicación y de los medios de comunicación en la Universitat de Lleida, en relación con el grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales y el Máster en Comunicación del Patrimonio Cultural y Natural de esta universidad.

El objetivo del grupo es la investigación de los medios audiovisuales, su estructura, regulación, contenidos, discursos y recepción, en tanto que agentes del desarrollo político, cultural y social. Para ello se desarrollan dos líneas básicas.

Análisis de la comunicación del patrimonio cultural y natural.

Análisis de la promoción del patrimonio en los medios de comunicación audiovisual (internet, televisión, radio, cine, videojuegos), en lo referente a sus discursos, contenidos y el impacto en la audiencia de sus mensajes. A partir de aquí, se propone como un laboratorio de creación de nuevas estrategias comunicativas en el ámbito de la promoción y divulgación del patrimonio cultural y natural.

• Elaboración de un mapa de las diferentes iniciativas desarrolladas en el ámbito de la promoción del patrimonio cultural y natural en los medios de comunicación.
• Análisis de los resultados de audiencia. Públicos objetivos y medición del impacto de los mensajes, siguiendo diferentes variables. Resultados en la construcción de la imagen del patrimonio cultural y natural, en el número de personas que acceden al mismo y en la mejora de su experiencia.
• Establecimiento de un primer decálogo de posibles actuaciones que permitan mejorar la comunicación del patrimonio cultural y natural, atendiendo prioritariamente a cómo se comunica y a qué contenido se comunica, sin perder de vista los datos objetivos obtenidos a partir del análisis de la recepción y de la audiencia.

Análisis del impacto de las transformaciones en el sistema mediático en el entorno político y social, con especial atención a los retos que plantea en relación con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Esta línea de investigación presenta un carácter misceláneo, y pretende analizar el papel de los medios de comunicación como agentes del desarrollo político, social y cultural. Se centra especialmente en la relación entre los medios de comunicación audiovisuales y la libertad de expresión y el derecho a la información, teniendo en cuenta dos periodos de cambio político como son el tardo-franquismo y la transición a la democracia, y el actual ciclo de cambios que ha supuesto la crisis de los grandes consensos de las democracias europeas.

• Análisis de las limitaciones a la libertad de expresión y de información y sus implicaciones en los medios de comunicación en la transición a la democracia. Este apartado combina la investigación histórica sobre las limitaciones a la libertad de expresión y de información, atendiendo especialmente a la etapa del tardofranquismo y la transición, y a sus repercusiones en los contenidos y en los discursos de los medios audiovisuales. Aborda tanto la producción audiovisual que sigue los canales institucionales de producción, distribución y exhibición, como la producción alternativa de carácter político.

• Análisis de los nuevos retos en relación con la libertad de expresión y el derecho a la información y el impacto social, político y cultural de un sistema de comunicación en transformación. Se centra en la situación actual de crisis, tanto en el sistema de medios, por las trasformaciones ligadas a la digitalización y globalización de dicho sistema, como en el entorno político y social. En este sentido, asistimos a un cuestionamiento de los principales consensos de las democracias occidentales (fundamentados en acuerdos básicos entre la socialdemocracia y la democracia cristiana y liberal), así como a una redefinición de los roles sociales por la consolidación de la incorporación de las mujeres a la esfera política y económica. En este contexto, se plantea una investigación centrada en cómo evolucionan los propios conceptos de libertad de expresión, derecho a la información y construcción de la esfera pública: qué nuevos límites se plantean, qué agentes intervienen, cuáles son los nuevos discursos que disputan la hegemonía en la construcción de realidades socio-políticas, y cómo evoluciona el papel de las audiencias.

Otras líneas de investigación igualmente importantes en las que trabajan los investigadores del grupo son las siguientes:

• Narrativa transmedia.
• Cine de no ficción.
• Culturas, identidades y medios de comunicación.
• La educación en medios de comunicación.
• Historia social y cultural de los medios de comunicación de masas.
• Audiencias y recepción del cine.
• Teoría y análisis del audiovisual.
• Medios de comunicación y estudios de género.
• Las relaciones entre la literatura y el audiovisual, atendiendo especialmente a la literatura catalana.

Blog at WordPress.com.

Up ↑